Việc làm
Tham gia kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các công trình xây dựng, gồm các công việc chính sau: Kiểm tra hồ sơ pháp lý của công trình; Kiểm hồ sơ đề nghị quyết toán: kiểm tra khối lượng, đơn gi&aacu...
Kiểm tra hồ sơ pháp lý; Kiểm tra nguồn vốn đầu tư; Kiểm tra chi phí đầu tư; Kiểm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư; Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư; Kiểm tra cá...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .