Việc làm
Tham gia học tập nghiên cứu, thiết kế, triển khai các sản phẩm giải pháp về máy chủ, lưu trữ, sao lưu, ảo hóa, giám sát hệ thống. Cài đặt, cấu hình, tích hợp các giải pháp  Server, Blade Chasiss,  Strage, Appliance, SAN Switch  (HP, IBM, Dell, Brcade, …)...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .