Việc làm
Job responsibilities Support the business planning cycle of Supply Chain (including Procurement) within the assigned units for the Strategic Plan, Final Budget and Latest Estimates. Lead and coordinate the analysis of internal and external Supply Chain movements / benchmarks, and forecast future supply chain trends and impact on the bus...
Tham gia thực hiện các hợp đồng dịch vụ về tư vấn tài chính, kế toán, thuế như:  •    Tư vấn thực hiện các thương vụ M&A cho phía đối tác mua hoặc bán; •    Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán phục vụ cho mục đích quản trị nội bộ hay đáp ứng các qui định về ...
Lead a diverse team of talented financial advisors with complete accountability for delivering on client engagements. Pursues, creates and cultivates client relationships. Take ownership of business development activities and deliver against targets. Leverage your expertise in a specialisation and your reputation as a business advisor....
The incumbent will lead client engagements related to corporate fraud investigations (for e.g.: asset tracing, money laundering, suspected violation of ethics and regulatory investigations ), FCPA / UKBA (Foreign corrupt practices Act / The UK Bribery Act) compliance reviews, development of fraud risk management (FRM) framework and conducting f...
Delivery Service Standards Lead RA team to provide the following services to clients but not limited to: Implement and deliver the engagements in Strategic Risk, Operational Risk, Regulatory Risk services in accordance with existing DTT methodologies and approaches, or other related standards deemed as appropriate Manage the entire e...
Công việc chuyển giá Có mặt đúng giờ đã hẹn với trưởng nhóm; Hoàn thành đúng hạn công việc được giao; Trao đổi vấn đề với trưởng nhóm khi phát sinh; Học và nắm chắc công việc đối với Trợ Lý chuyển giá; quy định pháp lu...
Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo ch...
Phần hành công việc thực hiện bởi trợ lý kiểm toán 1 Hỗ trợ PLV của thành viên khác trong nhóm kiểm toán; Bảng cân đối kế toán: Tiền và các khoản tương đương tiền [D100]; Phải thu khác [D400]; Chi phí trả trước & Tài ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .